Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc społeczna - informacje podstawowe

Czcionka:

 

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;

 2. sieroctwa;

 3. bezdomności;

 4. bezrobocia;

 5. niepełnosprawności;

 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;

 7. przemocy w rodzinie;

 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;

 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 13. alkoholizmu lub narkomanii;

 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych mają osoby i rodziny, spełniające kryterium dochodowe, wynoszące od 1 października 2015:

 • na osobę samotną 634,- zł

 • na osobę w rodzinie 514,- zł

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

 1. specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

 2. zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

 

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

 1. świadczenia pieniężne:

-zasiłek stały,

-zasiłek okresowy,

-zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

-zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

-pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

-świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

-wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

   2. świadczenia niepieniężne:

-praca socjalna,

-bilet kredytowany,

-składki na ubezpieczenie zdrowotne,

-składki na ubezpieczenia społeczne,

-pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

-sprawienie pogrzebu,

-poradnictwo specjalistyczne,

-interwencja kryzysowa,

-schronienie,

-posiłek,

-niezbędne ubranie,

-usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

-specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

- mieszkanie chronione,

-pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

-pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, -pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,

-pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych

 

Przyznanie pomocy poprzedzone jest (poza nielicznymi wyjątkami) przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego i/lub zawarciem kontraktu socjalnego.

 

Przyznanie pomocy (poza nielicznymi wyjątkami) ma formię decyzji administracyjnej, od której przysługuje prawo wniesienia odwołania.

Wywiady przeprowadzają pracownicy socjalni obsługujący rejony, w zależności od adresu zameldowania (lub pobytu) klienta.


 

Wnioski o udzielenie pomocy można składać, od poniedziałku do piątku,

w godzinach od 730 do 1530, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świekatowie,

ul. Tucholska 6

Zegar

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny